Tilbake til hovedsiden


Tolkiens liv
Forfatteren
Påvirkninger
Bibliografi
Bilder

Ringenes Herre
Hobbiten
Silmarillion
Ufullendte Fort.
Alle andre(stor)

Quenya
Quenyakurs
Sindarin
Vestrønt
Telerin
Doriathrin
Menneskespråk
Nandorin
Gammel Sindarin
Ilkorin
Avarin
Entisk
Valarin
Primitivt alvisk
Uttale
Skrive alvisk
      oversettelse av
      Amanye Tenceli


Tolkienforumet
Tolkienleksikonet
Dikt og sanger
Kart
Bildegalleri
Filarkiv
Stamtrær
Linker
Konkurranser
Artikler
Downloads
Quizer

Årenes løp
Språk
Raser
Personer

Skuespillerne
Traileren
Sceneliste
Bak kamera
Manuskript
Om innspillingen
Fakta
Downloads
Bilder

Spillsonen
Spillene
Downloads
Offisielle sider
Screenshots

Nyheter
Arkiv 2003
Arkiv 2002

Forum
Chat
Chat-quotes
Gjestebok
Om siden
Kontakt meg
Annonsere her?
Mailingliste
Vi ønsker
Søk i denne siden
Moroting
Partnere
Sponsoratet
Webshop
Gammelt design
Sidekart
Tolkien Topp50
FORENINGEN NATSE TOLKIENO:
Om FNT
Vedtekter for FNT
Styret i FNT


Om LH og RH

(for ikke å glemme HL og HR)

Oversatt av Rune Akselsen

Når vi tilpasser "noldorinsk" materiale fra the Etymologies til senere sindarin, må mange ord bli lett endret for å passe med revisjonene Tolkien gjorde på språket etter å ha skrevet Etym sent på trettitallet. En av disse har vi beskrevet i artikkelen Ae or Oe?, nemlig hvorvidt den primitive diftongen ai ender opp som oe eller ae i det keltisk-klingende språket i Tolkiens mytos: i "noldorin", var hovedregelen at ai ble til oe, slik vi ser i mesteparten av the Etymologies. Men Tolkien forandret mening, og omtrent samtidig som han forvandlet noldorin til sindarin, beste han også seg for at ai faktisk blir ae på dette språket.

En annen forandring, som påvirker et større antall ord, involverer lydene som i Tolkiens latinske staving av noldorin/sindarin normalt blir uttrykt med bokstavkombinasjonene lh og rh. På quenya blir de samme lydene stavet hl og hr. Dette er ustemt L og R, dvs. (dental) L og (rullet) R uttalt uten vibrerende stemmebånd. Det Tolkien hadde i tankene var tydeligvis det som kan beskrives som "hviskede" varianter av vanlig alvisk L og R. Vi snakker her om en vanlig norsk L som man kan høre i Oslo, og som de fleste nordmenn for L når den står i begynnelsen av ord. (Sammenlign for eksempel l i engelsk long med l i norsk lang - det er den siste vi er ute etter her). På sindarin og quenya skiller man altså mellom disse to typene lyder.

In noldorin, slik vi finner det i the Etymologies, er rh- og lh- vanlige innledende lyder. Primitive ord og stammer på r- og l- gir ofte noldorine ord på rh- og lh-, mens de korresponderende quenya-ordene har vanlig r- og l-, altså med den primitive lyden uforandret. For å ta to eksempler, har vi primitiv rigê "krone" som gir noldorin rhî og quenya rië (LR:383 under stammen RIG), mens primitiv lassê "løvblad" gir noldorin lhass og quenya lassë (LR:367 under stammen LAS1). På noldorin, kan man si at lydene lh og rh rett og slett er hvordan fonemene /l/ og /r/ blir realisert når de står forrest. Vi har imidlertid tydelige beviser på at Tolkien reviderte dette. Omtrent i det noldorin ble sindarin, bestemte han at på sindarin som på quenya, er primitiv innledende r- og l- ganske enkelt uforandret. I de tidligste manuskriptene til RH, er det spor av det samme systemet som i the Etymologies (for eksempel, i RS:438 har vi Rhascarn som et tidlig navn på Caradhras, Rødhornet; dette er tydeligvis rhas(s) "horn" + carn "rød"), men snart blir forandringen nesten universell. Dermed har vi et ganske stort antall eksempler på noldorinske ord på rh- og lh- som korresponderer med sindarinske ord på r- og l-. Vi skal se på noen.

Noldorin rhom "horn, trompet" (LR:384 under ROM) dukker opp på nytt som rom på sindarin (WJ:400); i begge tilfeller var den primitive formen helt klart ment å skulle påbegynne på r- (antagelig *rombâ, jfr. quenya og gammel-noldorin/sindarin romba). Noldorin lham(b) "tunge" (LR:367 under LAB) tilsvarer sindarin lam (WJ:394 jfr. 416); begge må være avledet av primitive lambâ (eller lambê der betydningen er "tale" snarere i stedet for "den fysiske tungen", men disse falt sammen på både noldorin og sindarin. [På engelsk kan man også si "tongue" og mene "språk" like mye som "tunge", noe som jo ikke går på norsk. overs.anm.]). Et annet eksempel på forandringen fra noldorin lh- til sindarin l- ser vi i ordet for "blomst", noldorin lhoth (LR:370 under LOT(H)) som tilsvarer sindarin loth (gitt i tillegget til Silmarillion). Christopher Tolkien nevner et noldorinsk ørnenavn Lhandroval i LR:382 under RAM; den nye sindarinformen Landroval dukker opp i RH3/VI kap. 4 ("[Gwaihir] Gandalv og fór mot sør, og med ham fór Landroval..."). Nok et eksempel er det noldorinske ordet lheithian "utfrielse" (LR:368 under LEK); i den utgitte Silmarillion har vi "Leithian-kvadet, Utfrielse fra Fangenskap" (kapittel 19). Den nye formen leithian forekommer også på en lapp som hører med til the Etymologies; se nedenfor. For flere eksempler på revisjonen rh > r, kan vi sammenligne stedsnavnet Rhamdal (LR:390 under TAL, TALAM) med formen Ramdal som forekommer i Silmarillion. Det noldorine ordet for "grotte" var rhond (eller rhonn), gitt i LR:384 under ROD. Dette korresponderer helt klart med senere sindarin rond, som i Hadhodrond, det gråalviske navnet på Moria (WJ:414 viser at Tolkien senere bestemte seg for at stammen var RONO snarere enn ROD, men det er ikke så viktig her). Sammenlign også kvinnenavnet Rhian "Krone-have" (LR:368 under RIG) med Rían som navn på Huors hustru i Silmarillion.

Så vi mangler ikke akkurat eksempler på revisjonen lh > l og rh > r. Men forekommer ikke lydene rh- og lh- i senere sindarin også? Det gjør de. Men de skal ikke lenger forstås å være avledet fra r- og l- i det primitive språket, og de er ikke lenger allofoner til /r/ og /l/. I tillegg E i RH, der han forklarer stavingen sin, skriver Tolkien:

LH gjengir [L] når den er ustemt (vanligvis derivert fra foranstilt sl-). På (arkaisk) quenya er dette stavet hl, men ble i tredje tideverv oftest uttalt som l.

Og tilsvarende om rh:

RH gjengir en ustemt r (oftest fra eldre foranstilt sr-). Det ble stavet hr på quenya.

Så sindarin rh og lh (og quenya hl og hr) skal nå normalt være avledet fra sl- og sr- i stedet for fra l- og r- (for Tolkien hadde bestemt at disse siste skulle forbli uforandret på både sindarin og quenya). Utviklingen sr > rh/hr blir bekreftet også av en senere kilde enn RH, der Tolkien avleder alviske ord for "kjøtt" - sindarin rhaw og quenya hrávë - fra primitiv srâwê (MR:350). Dette nye systemet avvek fra det lingvistiske scenariet Tolkien hadde brukt i the Etymologies. Da han skrev Etym på midten av trettitallet, lot Tolkien primitive foranstilte sr- og sl- ende som noldorinsk thr- og thl-, mens i quenya ble innledende sl- rett og slett forenklet til normal l- (og sr- til r-, men Etym gir ingen eksempler på dette). Det er åpenbart ut fra ord som verbet thribi "å klø" fra stammen SRIP, eller primitiv slaiwâ "sykelig" (stammen SLIW) som gir noldorin thlaew (eller thloew). Innledende thl ble til slutt til fl, så thlaew dukket senere opp som flaew (det er to andre eksempler på denne forandringen: thliw "sykdom", avledet fra den samme stammen SLIW, som senere ble til fliw, og thloss "hvisken" fra stammen SLUS som senere ble floss). Quenya-kognatene her viser enkel l- (N thlaew/flaew = Q laiwa, N thliw/fliw = Q lívë, N thloss/floss = Q lussë). In quenya slik språket framstår i the Etymologies, er det ingen eksempler på ord på hr- og hl-; at disse lydene skulle eksistere i høyalvisk hadde tydeligvis ikke falt Tolkien inn ennå.

Så, for å oppsummere:

Gammelt system (brukt i mesteparten av Etym):

Primitiv foranstilt l- gir noldorin lh- og quenya l-
Primitiv foranstilt r- gir noldorin rh- og quenya r-
Primitiv foranstilt sl- gir noldorin thl- (som senere blir fl-) og quenya l-
Primitive foranstilt sr- gir noldorin thr- og quenya *r- (ingen eksempler)

Men så, idet han nådde RH-stadiet, bestemte Tolkien at primitiv l-, sl-, r- og sr- utviklet seg på samme måte på både quenya og "noldorin" > sindarin:

Nytt system (brukt i RH-quenya og sindarin):

Primitiv foranstilt l- blir l- på både sindarin og quenya
Primitiv foranstilt r- blir r- på både sindarin og quenya
Primitiv foranstilt sl- gir ustemt L, stavet lh- på sindarin og hl- på quenya
Primitiv foranstilt sr- gir ustemt R, stavet rh- på sindarin og hr- på quenya

Konklusjonen blir derfor: når vi oppdaterer det "noldorinske" materialet fra the Etymologies til RH-sindarin, må vi forandre de foranstilte konsonantene til ord på lh- og rh- til vanlig l- og r-, mens noldorine ord på thl- (fl-) og thr- må endres til å begynne med lh- og rh- på sindarin. Vi bør også tenke på å introdusere hl-, ikke bare enkle l-, i quenya-ord avledet fra stammer på SL- (og hr- i quenyaord avledet fra stammer på SR- hvis Etym hadde gitt noe eksempel på dette, men den eneste relevante stammen er SRIP, og der er det ikke gitt noen quenya-ord).

Så langt det gjelder de "noldorinske"/sindarinske formene, er det spor (eller skulle vi si frampek?) av det reviderte systemet også i the Etymologies. I noen tilfeller, har vi noldorine ord som viser foranstilt l- og r- i stedet for lh- og rh-, som om det Nye Systemet allerede spøker i bakgrunnen: disse ordene fra the Etymologies kan som oftest føres inn i sindarin mer eller mindre slik de står. Variasjonene mellom lh/l og rh/r virker usystematiske og reflekterer sannsynligvis også Tolkien usikkerhet på området. Av spesiell interesser er oppføringen LEK (LR:368), der Tolkien først gir ordet for "befrielse" som lheithian. Men på det Christopher Tolkien beskriver som "en lapp som hører med til disse etymologiene", blir dette ordet til leithian i stedet: "Leithian befrielse; jfr. Leithian-kvadet." Det virker som om revisjonen skjedde etter at Tolkien hadde skrevet den originale oppføringen, men før han skrev lappen. Andre tilfelle av l- i stedet for lh- som alt forekommer i the Etymologies er lalf og lalven (fl. lelf, lelvin) "almetre" (under ÁLAM; i motsetning til det finner vi formen lhalwen under oppføringen LÁLAM, men selv der er flertallsformen gitt som lelwin i stedet for *lhelwin!), leithia "å frigjøre" (LEK, fra samme lapp som inneholder leithian), lith "sand" (LIT), lond > lonn "sti" (AK - men lhonn under oppføringen LOD!), Lothlann (stedsnavn) (LUS - men Lhothlann under oppføringen LAD!). Tilfeller av r- i stedet for rh- er râd "sti, tråkk", rado "å finne vei", rant "åre"[som i gullåre, ikke slik man bruker i båt. overs.anm.], rath "elveleie" (alle listet under stammen RAT), Rathloriel (navn på en elv) (RAT, LÁWAR/GLÁWAR), Regornion "Tornan" (ERÉK), risto "rive, flerre" (RIS), roch "hest" (ROK), rosto "å hule ut, ekskavere" (ROD).

Tilsvarende har vi også noen ord i the Etymologies som begynner med lh- og rh- som forblir slik i senere sindarin. Vi har for eksempel ordet lhaw "(par av) ører", i the Etymologies avledet fra en gammel dualisform lasû, en avledning av stammen LAS2 "lytte". Normalt ville vi ikke nøle med å rette lhaw til law i sindarin. Men formen lhaw forekommer i RH, som del av navnet Amon Lhaw "Hørselens ås" eller bokstavelig *"Øre-åsen" (nevnt nær slutten av kapittelet Storfloden i første bind). Hvordan skal vi så tolke dette? Det virker som Tolkien i enkelte tilfeller lot former på lh- og rh- kommer over i sindarin, formodentlig fordi han likte lyden av dem. Dette betydde naturligvis at han ble nødt til å finne opp nye etymologier for disse ordene, der han refererte til primitive former på sl- og sr- der l- og r- hadde holdt i det Gamle Systemet. Det er tydelig at Tolkien i perioden etter RH avledet lhaw fra en stamme SLAS, ikke LAS som i the Etymologies. Dette er åpenbart på grunn av det beslektede quenyaverbet hlar- "lytte", som forekommer i den sene versjonen av Markirya-diktet (MC:222: Man hlaruva rávëa súrë[?] "Hvem skal høre vinden brøle[?]") På quenya, er foranstilt hl- avledet fra tidligere sl-. Hvis vi skal være helt konsistent, må vi også endre l- til hl- in quenyaordene avledet fra LAS2 i the Etymologies (nærmere bestemt lár "par av ører", verbet lasta- "lytte" og substantivet lasta "lytting", pluss navnet Lastalaica "skarp-ører"). Når det noldorinske ordet lhaw "(par av) ears" beholdt sin lh- på sindarin, må vi også anta at den beslektede entallsformen lhewig "øre" også forblir uforandret.

Et annet tilfelle av "noldorinsk" lh- som gjør videre karriere i sindarin er ordet lhûg "drage, slange, orm", først gitt i the Etymologies (under LOK, LR:370) men som også dukker opp i tillegget til Silmarillion (under lok-), og der eksplisitt blir sagt å være sindarin. Men den samme kilden oppgir også at det korresponderende quenyaordet var (h)lókë, mens the Etymologies hadde bare ganske enkelt lókë. Et quenyaord hlókë krever en primitiv form på sl- (mest sannsynlig *slôkê), så Tolkien har nok en gang introdusert en ny etymologi for å bevare et sindarinord i sin noldorine form; av en eller annen grunn ville han ikke endre lhûg til lûg.

Det er også et par tilfeller av rh- som går videre i sindarin der vi normalt ville forventet en r-. I the Etymologies, under oppføringen RUSKÂ finner vi et noldorinsk ord rhosc "brun"; men vi ville normalt rette dette til rosc i sindarin, hadde det ikke vært for at vi i RH finner navnet Rhosgobel som hjemmet til en av trollmennene (Gandalv refererer under Rådsmøtet i Elronds hus til "Radagast Brune, som før i tiden holdt til i Rhosgobel"). Det kan vanskelig bety noe annet enn "Brun Landsby", rhosc + gobel (for det andre elementet, se oppføringen PEL(ES) i the Etymologies). Det ser ut til at vi må godta rhosc som det sindarinske ordet for "brown", og anta at det er avledet fra *SRUSKÂ snarere enn RUSKÂ.

Et annet ord på rh- som Tolkien tydeligvis ikke klarte å skille seg ad med er rhûn "øst". Det er gitt i denne formen i the Etymologies (LR:384 under ) og i RH Tillegg E. Det tilsvarende quenyaordet rómen er også nevnt i begge kilder, som er litt pussig: Hvis sindarin har rhûn fra primitive *srônâ, og det samme elementet *srô- også er opphavet til første del av quenya rómen, da skulle quenyaordet ha vært *hrómen! Første del av rómen må stamme fra *-, men vi kan ikke henvise sindarin rhûn til *rônâ, for dette ville gi gråalvisk *rûn i stedet. Så til tross for utsagnet som Christopher Tolkien kommer med under oppføringen rómen i tillegget til Silmarillion, at det sindarinske ordet rhûn, amrûn "hadde samme opprinnelse" som quenya rómen, må det være en stammevariasjon involvert. Quenya-ordet må komme fra en stamme -, mens sindarinordet stammer fra en variant av stemmen som har foranstilt S-: SRÔ-. Et eller annet sted i det uutgitte materialet er det uten tvil en lapp som forklarer hvordan sindarin kan ha rhûn mens quenya har rómen!

Kanskje ordet rhass "stup" også bør forbli uforandret. Stammen er KHARÁS, så den gammelsindarinske formen ville vært *khrasse; den foranstilte kombinasjonen khr kan meget vel ende opp som ustemt rh også i sindarin. (I Tillegg E til RH, forteller Tolkien at sindarin rh "oftest fra eldre foranstilt sr-", en ordlyd som indikerer at det også var andre kombinasjoner som kunne gi denne lyden, selv om de i så fall var mindre vanlige.) Uansett, hvis vi gjør om rhass til rass får vi en kræsj med ordet for "horn".

OPPDATERE MATERIALET i the Etymologies

Vil skal dermed forsøke å oppsummere hvordan vi må behandle materialet i the Etymologies for å oppdatere det i henhold til Tolkiens senere oppdagelser om utviklingen av alvisk.

1. I disse noldorinske ordene, bør lh- endres til vanlig l- på sindarin: lhaden (fl. lhedin) "åpen, ryddet" (LAT), lhaeg "skarp, kvass" (LAIK), lhaes "spedbarn" (LAP), lhagr "fort, hurtig" (LAK2 - i RH-sindarin ville formen vært lagor snarere enn lagr), lhain < lhein "fri, befridd" (LEK - i RH-sindarin ville formen vært lain snarere enn lein), lhalorn "almetre" (LÁLAM), lhalwen "almetre" (LÁLAM; flertallsformen lelwin, på noldorin er helt klart feil for lhelwin, men på den måten er ordet allerede oppdatert til sindarin!), lhamb, lham "tunge" (LAB - sindarinformen skulle vært lam, attestert i WJ:394 jfr. 416, i stedet for lamb), Lhamthanc "splittet tunge", ormenavn (STAK), lhanc "strupe" (LANK), lhand "åpent rom, etasje" (LAT), lhand, lhann "vid" (LAD - sindarinformen ville vært land snarere enn lann), Lhandroval (ørnenavn) (RAM; den nye formen Landroval er attestert i RH3/VI kap. 4), lhang "sverd" (LAG), lhant "lysning i skogen" (LAT), lhasbelin "høst" (KWEL, LAS1), Lhasgalen "Grønnløv", navn på Laurelin (LAS1; jfr. Eryn Lasgalen "Grønnløvets skog" som det nye navnet på Myrkskog i Tillegg B i RH), lhass "løvblad" (LAS1), lhath "stropp av [?lær]" (LATH), Lhathleg "skarp-ører" (navn) (LAS2), lhathrado og lhathro "lytte på, overhøre" (LAS2), lhathron "lytter, sniklytter" (LAS2), lhaug "varm" (LAW), lhaws "hår" (samme glose som quenya lokse, ikke noldorin lhoch!) (LOKH), lhebed "finger" (LEP/LEPET), lheben "fem" (LEP/LEPEN/LEPEK), lhefi "å slikke" (LAB; i sindarin ville det staves levi i stedet for lefi; den noldorinske 3. pers. presensformen lhâf som også er nevnt i Etym ville dog ganske enkelt blitt lâf), lhegin "rask, kjapp" (LAK2), lheithian "frigjøring" (LEK; den nye formen leithian ble funnet på en lapp som fulgte med the Etymologies og er også attestert i den utgitte Silmarillion), lheitho "å frigjøre" (LEK; formen leithia- funnet på den overnevnte lappen er kanskje å foretrekker på sindarin, fremfor å bare forandre lheitho til leitho, leitha-), lhend "melodiøs, søt" (LIND), lhevon eller lhifnir "alv som ble igjen" (LEB/LEM) = quenya Lembi (men de noldorinske ordene er ent. og ikke fl.; Lembi ble av Tolkien senere kalt Avari, sindarin Evair, så disse noldorinske ordene burde kanskje bare ignoreres i stedet for å oppdateres), lhimb, lhim "fisk" (LIW - i RH-sindarin, ville formen vært lim i stedet for limb), lhimlug "fiske-drage, sjøorm" (LOK), lhimmid (pret. lhimmint) "fukte" (LINKWI; på sindarin skal vi kanskje lese limmida- snarere enn bare limmid), lhimp "våt" (LINKWI), lhîn "dam" (LIN1), Lhîn Uial (stedsnavn) (MUY), lhind, lhinn "arie, melodi" (LIN2 - i RH-sindarin ville formen være lind i stedet for linn, men -linn kan bli foretrukket i sammensetninger som aerlinn), lhîr "rad, rekke" (LIR2), lhoch "liten ring" (LOKH), lhoda "flåte" (LUT), lhoeb "frisk" (LÁYAK - den sindarinske formen ville vært laeb snarere enn loeb, på grunn av en annen revisjon Tolkien gjorde), Lhoebelidh og Lhoebenidh "Grønn-alver" (LÁYAK - her ville vi også måtte endre oe til ae hvis ordene skulle tilpasses sindarin, men av diverse grunner bør vi helst ignorere disse "noldorinske" ordene, og som sindarinske ord for "Grønn-alver" blir i alle fall foreldet av Laegil, Laegrim, Laegel(d)rim, ent. Laegel, i WJ:385), lhong "tung" (LUG1), lhonn "smal sti, strede" (LOD - den eldre noldorinske formen, ikke gitt, ville vært lhond, jfr. quenya londë, og i RH-sindarin ville vi også forvente lond snarere enn lonn; frmen lond blir faktisk nevnt både under oppføringene LOD og AK), lhost "tom" (LUS), lhoth "blomst" (LOT(H)), Lhothland > Lhothlann "tom og bred", navn på et område (LAD; den "sindarinske" formen Lothlann er attestert under oppføringen LUS), lhû "en tid, anledning" (LU), Lhuien = quenya Lórien, navn på en vala (LOS), lhum "skygge" (LUM), lhumren "skyggefull" (LUM), lhûn "blå" (LUG2; men Silmarillion ser ut til å tyde på at Tolkien endte opp med luin som det sindarinske ordet for "blå"; et stedsnavn Lhûn forekommer i den utgitte Silmarillion, hva nå avledningen og betydningen til navnet måtte være), Lhúndirien "Blå Tårn", annet navn på Eredluin = "Blåryggen" (LUG2; Christopher Tolkien siterer en forekomst av Luindirien på et annet sted, og dette kan være bedre sindarin), Lhúnorodrim "Blåryggen" (LUG2), lhunt "båt" (LUT), lhûth "trolldom, trylleformel" (LUG2), lhútha- "å forhekse" (LUG2), Lhúthien "forhekserinnen" (kvinnenavn = Lúthien) (LUG2).

2. De få tilfellene av ord på lh- fra the Etymologies som IKKE skal endres på sindarin (fordi Tolkien etter alt å dømme reviderte deres historikk, og refererte til stammer på SL- i stedet for L-): lhewig "øre", lhaw "ører" (en persons par av ører) (LAS2), lhûg "slange, orm" (LOK; se lóke i tillegget til Silmarillion for glosen). Etter revisjonen, må vi anta at Tolkien introduserte stammer som SLAS- og SLOK- i stedet.

3. Noldorinske ord på thl- eller fl-, avledet fra sl-, som på sindarin burde ha lh- i stedet: thlaew, thloew "sykelig, syk" (SLIW; den sindarinske formen burde være lhaew snarere enn lhoew), thlê "tynn tråd, spindelvev" (SLIG), thlein "mager, tynn", fl. thlîn (SLIN; i RH-sindarin, burde entalltsformen være lhain snarere enn lhein), thlind, thlinn "fin, slank" (SLIN; den sindarinske formen burde være lhind snarere enn lhinn), thling "edderkopp, edderkoppnett, spindelvev" (SLIG), thlingril "edderkopp" (SLIG), thlinn, thlind "fin, slank" (SLIN), thliw, fliw "sykdom" (SLIW; den sindarinske formen ville antagelig hatt lang vokal, lhîw), thloss, floss "en hvisken eller raslende lyd" (SLUS/SRUS). Quenyaord avledet fra denne stammen burde strengt tatt ha deres foranstilte konsonant rettet fra l- til hl- hvis vi skal gjennomføre Tolkiens revisjoner til punkt og prikke: línë "spindelvev", lia "tynn tråd, spindelvev", liantë "edderkopp" (alle fra SLIG), lívë "sykdom", laiwa "sykelig, syk" (alle fra SLIW). Det primitive ordet slindi "fin, delikat" ville normalt ha gitt quenya lindë (gammelt system) eller hlindë (nytt system), men i LR:386 under SLIN, slo Tolkien fast at ordet blandet seg med et annet primitivt ord lindâ "som lyder søtt", som ville gi quenya linda (i begge systemer!) Betydningene til lindâ og slindi slo seg sammen til et generelt ord for "fager". Dermed gir slindi verken lindë eller hlindë, og vi trenger ikke å insistere på at linda burde rettes til hlinda, siden vi ser av formen at ordet først og fremst stammer fra lindâ (enkel primitiv l- forblir uforandret på quenya).

4. I disse noldorinske ordene, bør rh- forandres til vanlig r- på sindarin: rhaen "bøyd" (RAG), rhaes (trolig feillest for *rhass) "horn" (spesielt på et levende dyr, men også brukt om fjell; den sindarinske formen rass er nevnt i RH Tillegg E) (RAS), rhaew "favne" (RAK), rhafn "wing (horn), extended point at side, etc." (RAM), rhain < rhein "grense" (REG; den sindarinske formen burde være rain snarere enn rein), rhamb, rham "vegg" (RAMBÂ; den sindarinske formen burde være ram [gitt i tillegget til Silmarillion] snarere enn ramb), Rhamdal "Vegg-slutt", navn på sted i Øst-Beleriand (TALAM; den nye formen Ramdal er attestert i den utgitte Silmarillion), Rhân "Månen" (RAN, THIL), rhanc fl. rhenc (arkaisk fl. rhengy) "arm" (RAK; den "ikke-arkaiske" flertallsformen rhenc burde kanskje vært rainc snarere enn renc i RH-sindarin), rhandir "vandrer, pilgrim" (RAN), rhasg "horn" (spesielt på levende vesen, men også om fjell) (RAS), rhaud "metall" (RAUTÂ; betydningen endret av Tolkien fra "kobber"), rhaudh "hul, uthulet" (ROD), rhaug "demon" (RUK), rhaun "omstreifende" (RAN), rhaw (1) "banke, voll" (spesielt om elvebredder) (RAMBÂ), (2) "villmark" (RAB) (3) "løve" (RAW; flertallsformen rhui "løver" som er listet der ville på sindarin være roe snarere enn rui), rhedhi "å så" (RED), rhein (< rhoein) "sprekk, spor, fotspor" (RUN; den sindarinske formen burde være rain snarere enn rein eller roein), rhemb, rhem "hyppig, tallrik" (RIM; den sindarinske formen burde være rem snarere enn remb), rhenio (1) "å streife omkring" (RAN), (2) rhenio "fly, seile; vandre" (RAM; denne senere formen "rhenio" er helt klart en feillesning for rhevio i Tolkiens manuskript, så den sindarinske formen burde være revio), rhess "en ravine" (RIS), rhest "kutt" (RIS), rhî "krone" (RIG), Rhian ("krone-gave", kvinnenavn) (RIG; den sindarinske formen Rían forekommer i den utgitte Silmarillion), rhib- "å flyte som en [?foss]" (RIP; hvordan glosen skal leses er usikkert; de bøtde formene rhimp og rhimmo burde uansett også ha r- snarere enn rh- på sindarin), Rhibdath (and Rhimdath) "Styrte-ned" (elvenavn) (RIP), rhien, rhîn "kronet kvinne" = "dronning", også adj. "kronet" (TÂ/TA3, RIG; den sindarinske formen burde være rîn snarere enn rien), rhîf "kant, fald, grense" (RÎ; den sindarinske formen burde trolig staves rîw snarere enn rîf), rhimb, rhim (1) "folkemengde, forsamling" (RIM; den sindarinske formen burde være rim snarere enn rimb), (2) "dam eller innsjø (i fjellet)" (RINGI; igjen burde den sindarinske formen være rim snarere enn rimb), rhingorn, rhin-gorn "sirkel" (RIN, KOR), rhinc "rykk, trekning, napp, plutselig bevegelse" (RIK(H)), rhind, rhinn "sirkel", også adj. "rund, sirkulær" (RIN; den sindarinske formen burde være rind snarere enn rinn), rhing "kald" (RINGI); rhis "en ravine" (RIS; på sindarinsk er kanskje stavemåten riss fremfor ris å foretrekke), rhîs "dronning" (RIG), rhisto "kutte" (RIS), rhitho "rykk, napp" (RIK(H)), rhoeg "kroket, bøyd, feil" (RÁYAK; den sindarinske formen burde være raeg snarere enn roeg), rhofal fl. rhofel "vingespiss, stor vinge (om ørn)" (RAM; på sindarin burde nok entallsformen staves roval snarere enn rofal, jfr. ørnenavnet Landroval, og flertallsformen rovail snarere enn rofel eller rovel), rhom "horn, trompet" (ROM; den nye formen rom er attestert i WJ:400), rhomru "lyd av horn" (ROM), rhond, rhonn "grotte" (ROD; den sindarinske formen burde være rond snarere enn ronn; formen er også attestert i WJ:414, skjønt Tolkien innen da hadde introdusert en ny etymologi), rhoss (1) "regn" (ROS1), (2) "polert metall" (RUS), rhû "høy lyd, trompetlyd" (ROM), rhuiw eller rhui "jakt" (ROY1), rhy^n " 'jager', jakthund" (ROY1).

5. De få rh-ordene fra the Etymologies som IKKE bør endres på sindarin (fordi Tolkien etter alt å dømme reviderte deres forhistorie, og henviste den til stammer på SR- i stedet for R-): rhosc "brun" (RUSKÂ), rhûn og rhufen "øst" (RÔ; rhufen er gitt som et arkaisk eller poetisk ord; det bør heller staves rhuven i henhold til systemet Tolkien benyttet i RH). Kanskje rhass "stup" (KHARÁS) også bør forbli uforandret; se ovenfor.

6. De noldorinske ordene på thr-, avledet fra sr-, som på sindarin burde ha rh- i stedet: thribi "å skrape" (SRIP) og thross "en hvisken eller raslende lyd". (For den siste, se oppføringen SLUS, SRUS; in dette tilfellet er stammen åpenbart SRUS - mens quenyaordene lussë og lussa-, "hvisken" og "hviske", må være avledet fra SLUS: Dermed skulle de strengt tatt bli hlussë og hlussa- hvis vi gjennomføre Tolkiens revisjoner fullstendig.)

"Jeg fortalte ham det aldri, men den var verd mer enn hele Hobsyssel og alt som i det er" Frodo sa ikke noe, men han stakk hånden inn under blusen og rørte ved ringene på brynjen. Han var overveldet ved tankten på at han hadde gått rund med en verdi lik hele Hobsyssel under jakken."

<<<Tilbake

Til toppen


Se hva som skjer denne måneden


Nedtellinger
0 dager, 0 timer, 0 min
til første Hobbiten-film

0 dager, 0 timer, 0 min
til andre Hobbiten-film

Mest sette sider
Tolkienforumet
Bildegalleriet
Quizzene
Språksidene
Kart over Midgard

Søk i siden

STøtt siden

Gå inn på webshoppen her!

Forum og Chat
Gå til chatten
****
Bli med i Tolkienforumet!

Crew
Posting
Les e-mail
Admin

topp50

Se hele Tolkien Topp 50

Tolkienforeninger

Utvalgte partnere
Denne siden er laget og oppdateres kun av private personer. Hvis du ønsker å bruke noe fra denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Hvis du ønsker et sidekart - trykk her. Skrivefeil og feil på navn, steder osv vil alltid forekomme. Finner du noen på denne siden settes det pris på om du tar kontakt. Innhold © 1999-2011.